ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 15-1-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 15-1-2019

     Άνω Λιόσια σήμερα την 15η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 15-1-2019 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6

Ανάθεση
στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», της δικαστικής εκπροσώπησης του Δήμου
ενώπιον του 24ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για
τις δύο (2) προσφυγές που άσκησε η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 31-1-2019 και
σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

949/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7

Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ»
Α.Μ.:26/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 59.994,92€ (συμπ/νου
ΦΠΑ), δυνάμει του υπ’ αριθμ 47435/17-12-2018 Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

950/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8


Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 213/2018,
προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 312/8-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

951/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9

Ακύρωση
της υπ’ αριθμ 308/2018 απόφασης Ο.Ε., περί Κατακύρωσης των
Αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Α.Μ.: 114/2018 Τ.Υ., λόγω συμμόρφωσης στην υπ’ αριθμ.
1138/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

952/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10

Επικύρωση
ή μη του υπ’ αριθμ. 46833/12-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 154/2018 (Τ.Υ.),
προϋπολογισμού 68.405,06€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

953/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11

Συμμόρφωση
στην υπ’ αριθμ. 1144/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ που αφορά τον
Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER, 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α.Μ.: 189/2018 Τ.Υ.,
προϋπολογισμού 105.009,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

956/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12

Κατακύρωση
ή μη του αποτελέσματος του Συνοπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για
την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού
μελέτης 36.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ
αριθμ. πρωτ. 483/9-1-19
4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

957/15-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..