ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 12-05-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  12-05-2020

   Άνω Λιόσια σήμερα την 12η Μαΐου του έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 12-5-2020 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

92

Συγκρότηση
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

11149/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

93

Έγκριση
διενέργειας της δαπάνης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 88/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού 71.282,64€ (συμπ/νου ΦΠΑ) με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπειγουσών αναγκών & Συγκρότηση
Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11150/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

94

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την Π.Υ. «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 82/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού
119.784,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11151/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

95

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την Προμήθεια  «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 83/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.821,20
€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11152/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

96

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την Π.Υ.  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 81/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού
119.350,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11153/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

97

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 15/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 265.360,00 €
(συμπ/νου ΦΠΑ) πολυετής δαπάνη

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11154/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

98

Λήψη
απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού χρόνου για την Π.Υ ¨ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ¨ ΑΜ 312/2019 Τ.Υ προϋπολογισμού  24.467,19€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11155/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

99

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 12/2020
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

11156/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

100

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 11/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

11157/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

101

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 14/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

11158/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

102

Έγκριση
2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11159/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

103

Έγκριση
1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11160/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

104

Επικύρωση
της αρ. 15/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του
Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 του ν.π.δ.δ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

11161/12-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..