ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 26-05-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  26-05-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 26η Απριλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 26-5-2020 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

105

Υποβολή πρότασης Πράξης με τίτλο “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου
Φυλής’’στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» (αρ. πρωτ 6335/28-06-2019–
τροποποίηση πρόσκλησης αρ. πρωτ. 941/31-01-2020 με               κωδ.
Πρόσκλησης 14.6
i.26.2-4.1 και Α/Α ΟΠΣ 3658),  αποδοχή
των όρων της  Πρόσκλησης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12558/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

106

Έγκριση
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων   Δημοτικής
Ενότητας Φυλής» Α.Μ. 11/2016.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12559/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

107

Έγκριση
Υποκατάστασης Αρχικού Αναδόχου και Παράταση του xρόνου περαίωσης του έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12560/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

108

Έγκριση
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ,   Α.Μ.
353/2016
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12561/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

109

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  με Α.Μ.
94/2020   Δ/ΝΣΗ Τ.Υ  προϋπολογισμού 60.760,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ
II)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12562/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

110

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ.88/2020 Μελέτης Τ.Υ. για την
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ»  Προϋπολογισμού
71.282,64€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και ΑΝΑΘΕΣΗ λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ με τη διαδικασία
της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ δυνάμει του υπ’ αριθμ 11853/                 18-05-2020
της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12563/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

111

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 11091/12-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 5/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού  64.992,12€
(συμπ/νου ΦΠΑ),
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12564/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

112

Συγκρότηση
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης  Συνοπτικών Διαγωνισμών που
Χρηματοδοτούνται

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12565/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

113

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 11759/18-05-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την Προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΑΜ 35/2018
προϋπολογισμού  223.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ),
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12566/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

114

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  με Α.Μ. 57/2019   Δ/ΝΣΗ Τ.Υ  προϋπολογισμού 24.800,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12567/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

115

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την ΠΡΑΞΗ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»  με Α.Μ. 30Κ/2020 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προϋπολογισμού 222.437,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ), (
XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΕΒΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12568/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

116

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
m»  με Α.Μ. 78/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Προϋπολογισμού
217.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ
II

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12569/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

117

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  με Α.Μ. 58/2019   Δ/ΝΣΗ Τ.Υ  προϋπολογισμού 73.997,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.),
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12570/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

118

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  με Α.Μ. 55/2019 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Προϋπολογισμού 98.332,00€ (συμπ/νου
ΦΠΑ)
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12571/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

119

Έγκριση
διενέργειας της δαπάνης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 17/2020 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  προϋπολογισμού 59.520,00€€
(συμπ/νου ΦΠΑ) με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης λόγω Κατεπειγουσών Αναγκών
και  Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12572/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

120

Επικύρωση
της αρ. 13/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης και ψήφισης ισολογισμού του οικονομικού
έτους 2016.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12573/26-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..