ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 18-2-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 18-2-2019

      Άνω Λιόσια σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 18-2-2019 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

41

Λήψη απόφασης
για την άσκηση ή μη Ανταίτησης από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου
κα Ρεκουνιώτη Όλγα, κατά τη συζήτηση της
αίτησης της Ειρήνης Λαγκουβάρδου του Ιακώβου συζ. Φραγκίσκου
Κοντογεώργη κατά του Δήμου Φυλής, για καθορισμό προσωρινής τιμής
μονάδος αποζημίωσης & αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωθείσας
ιδιοκτησίας στην Π.Ε. ΒΙΟΠΑ, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 19-2-2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5205/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

42

Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο
Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο
συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: 1) ΓΕΩΡΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του
Νικολάου & της Ελένης, 2) ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του Σπυρίδωνα
Μπούσια & της Μαρίας, 3) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Χρήστου
Πλαβούκου & της Αγγελικής, ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑΣ του Αναστασίου &
της Ιωάννας, ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αναστάσιου & της Ιωάννας,
ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑΣ του Δημητρίου & της Πηνελόπης, 4) ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου, 5) ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ του Εμμανουήλ Αγράδα
& της Αργυρούς 6) Εταιρεία με την επωνυμία “ELBAN
A.B.E.E.”

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5206/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

43

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου, περί αναβολής διενέργειας Συνοπτικού
Διαγωνισμού έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» Α.Μ.340/2016, προϋπολογισμού
μελέτης 74.400,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει της υπ’
αριθ.84/2019 απόφασής του, έγκριση του με αρ. πρωτ.1479/21-1-2019
Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης, συγκρότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του
διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5211/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

44


Κατακύρωση ή μη
του αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του
έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», Α.Μ. 90α/18 προϋπολογισμού μελέτης
2.976.021,81€ (με Φ.Π.Α.) δυνάμει του 4660/14-2-19 2
ου
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5212/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45

Επικύρωση ή μη
του υπ’ αριθμ. 4700/14-2-2019 2
ου
Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» Α.Μ.: 290/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού
297.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5214/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

46

Επικύρωση ή μη
του υπ’ αριθμ. 4701/14-2-2019 2ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:140/2018
(Τ.Υ.), προϋπολογισμού 3.607.570,44€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5215/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

47

Επικύρωση ή μη
του υπ’ αριθμ. 4702/14-2-2019 2ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020»
Α.Μ.: 229/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 1.987.265,00€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5216/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

48

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο
Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΤΗ, για την κατάθεση αίτησης στο Μονομελές
Εφετείο Αθηνών περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος
αποζημίωσης εδαφικής έκτασης των Ελένης συζ. Ιωάννη Μαρίνη τ.γ.
Χρήστου Δέδε κλπ, καθώς και την παράσταση του κατά την υπογραφή
πρακτικού συμβιβασμού, δυνάμει της υπ’ αριθ.85/12-2-2019
απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5217/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

49

Επικύρωση ενεργειών δημάρχου για
ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν κατεπείγοντες λόγους πυροπροστασίας
δυνάμει της υπ’ αριθ. 1025/10-8-2018 απόφασης του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5218/18-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..