ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 11-2-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 11-2-2019

      Άνω Λιόσια σήμερα την 11η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 11-2-2019 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

36

Σύσταση
Παγίας Προκαταβολής έτους 2018 και ορισμός Υπoλόγου
υπαλλήλου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

4163/11-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

37

Παροχή
πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ, για
τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. 29o), κατά τη
συζήτηση της Ανακοπής που άσκησε ο Δήμος Φυλής κατά της εταιρείας
«ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ», στη δικάσιμο της 14-2-2019 και σε κάθε
μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

4164/11-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

38

Παροχή
πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη
νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Τακτική Μονομελούς), κατά τη συζήτηση της Έφεσης του
Δήμου Φυλής κατά του Κων/νου Τσιρλίδη & της υπ’
αριθ.383/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, στη δικάσιμό της
15-2-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

4165/11-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

39

Έγκριση
όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού για την κατασκευή του
έργου: «
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ
ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017,
π
ροϋπολογισμού μελέτης 4.420.000,00 €
(συμπ/νου Φ.Π.Α.)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

4166/11-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

40

Επικύρωση
ή μη του υπ’ αριθ.3328/5-2-2019 πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», Α.Μ.: 216/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού
74.102,40 €, (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

4167/11-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..