ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 19-12-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 19-12-2018

          Άνω Λιόσια σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 19-12-2018 (ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

407

Παράταση της από 15-12-2017 (Α.Π.
65456) Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Εταιρείας με την
επωνυμία «KORINTHIAN PALACE
CATERING Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ.Σ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
(ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016), το αργότερο μέχρι την 31-12-2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

48011/19-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..