ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 17-12-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 17-12-2018

        Άνω Λιόσια σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 17-12-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

398

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και
εργαζομένων του Δήμου για την παροχή γάλακτος και ειδών ατομικής
προστασίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47436/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

399

Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο
παρ’ Αρείω Πάγω κα Αγγελική Χαροκόπου για τη σύνταξη και
κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ, αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’
αριθ. 249/18 αποφάσεως της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αλλά και της
σιωπηράς απορρίψεως της διοικητικής προσφυγής κατά της ίδιας ως
άνω πράξεως, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47439/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

400

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου:
«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116β
ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 98/2018,
προϋπολογισμού 2.159.000,00 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α.),
δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 46194/ 10-12-2018
2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47440/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

401

Επικύρωση ή μη του 3ου
Πρακτικού της Επιτροπής Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την
ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»,
προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α., που
αφορά στην βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47442/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

402

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων
Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
Α.Μ.: 25/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ 44555/29-11-2018
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

47443/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

403

Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του
Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 185/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 700.000,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ.46446/11-12-2018
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47444/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

404

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων
Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 335/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 450.000,00€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

405

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων
Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854,
Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:
338/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 348.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

406

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων
Διακήρυξης για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ»
Α.Μ.: 251/2018 Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

47450/17-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..