ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 28-8-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 28-8-2018

       Άνω Λιόσια σήμερα την 28η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 28-8-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

255


Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ» Α.Μ.:183/2017, προϋπολογισμού
109.319,64€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ.
26833/6-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27915/28-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

256


Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών που αφορά στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 183/2018 (Δ/ΝΣΗ
Τ.Υ.), προϋπολογισμού 34.997,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27916/28-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

257

Επικύρωση ή μη του υπ’
αριθμ.27686/23-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Α.Μ.: 114/2018, προϋπολογισμού 96.228,79€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

27917/28-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

258

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών των
έργων:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ»
Α.Μ.:215/2018.

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 207/2018

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:95/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27918/28-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Αντωνίου Δημήτριος……………
2. Γιώργα Ανδριάννα……………..