ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 4-9-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 4-9-2018

      Άνω Λιόσια σήμερα την 9η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 4-9-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

259

Κατακύρωση του αποτελέσματος του
Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»

Α.Μ.: 99/2018, προϋπολογισμού μελέτης 2.223.000,01 € (με
Φ.Π.Α.),
δυνάμει του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

28527/4-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

260

Κατακύρωση του αποτελέσματος του
Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΥ»
Α.Μ.: 66/2018,
προϋπολογισμού μελέτης 1.661.000,00 €

(
με Φ.Π.Α.),
δυνάμει του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

28528/4-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

261

Κατακύρωση του αποτελέσματος του
Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Α.Μ.: 75/2018, προϋπολογισμού μελέτης 234.106,99 €

(
με Φ.Π.Α.),
δυνάμει του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28529/4-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..