ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 8-2-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 8-2-2019

      Άνω Λιόσια σήμερα την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 8-2-2019 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

32

Παροχή
πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο Αθηνών για τη σύνταξη γνωμοδότησης
για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και των δικηγόρων
της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα & κα Ντίνου Ειρήνη,
σχετικά με την προσαύξηση του μισθού των δικηγόρων ΟΤΑ 20%,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.21 παρ.3, Ν.3274/2004.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

3937/8-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

33

Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 154/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 68.405,06€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ. 3062/4-2-2019
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

3938/8-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

34

Έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Α.Μ.:
82/2019, προϋπολογισμού 74.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

3939/8-2-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35

Λήψη
απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς
μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΤΟΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ, ΖΩΗΣ σύζυγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ το γένος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

3940/8-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..