Μεταβίβαση αρμοδιότητας της υπογραφής για το ΤΑΠ και των Δηλώσεων Ιδιοκτησίας για Δ.Ε. Ζεφυρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Άνω Λιόσια: 31-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός Απόφασης 953

 

ΘΕΜΑ :Μεταβίβαση αρμοδιότητας της υπογραφής για το ΤΑΠ και των Δηλώσεων Ιδιοκτησίας,

στον Αντιδήμαρχο Μαυροειδάκο Ιωάννη.

 

Ο Δήμαρχος Φυλής, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, καθώς και του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 », όπως ισχύει.

3. Τις αρ. 225/2017, 1676/2018 και 11/2019 Αποφάσεις Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

4. Το γεγονός ότι λόγω φόρτου εργασίας του Δημάρχου, απαιτείται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας των υπογραφών για την χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ καθώς και χορήγησης πιστοποιητικού, περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. ( ΦΕΚ 3161/30-12-2012 ).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Φυλής κ. Μαυροειδάκο Ιωάννη του Θεοδώρου, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για Δ.Ε. Ζεφυρίου.

τις αρμοδιότητες που συμπεριλαμβάνονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, ήτοι:
• Υπογραφή βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ,
• Υπογραφή βεβαιώσεων μη οφειλής εισφοράς γής σε χρήμα σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

καθώς και την αρμοδιότητα που συμπεριλαμβάνεται στην Διεύθυνση Πολεοδομίας, όπως
αναφέρεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, ήτοι :
• Υπογραφή πιστοποιητικού περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής.

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ