ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Άνω Λιόσια 30-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                             Αριθ. πρωτ. 30684

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Φυλής, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25780/5-4-2019 εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η απασχόληση Τεσσάρων  (4) ατόμων με σχέση ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών,  με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 7. Την υπ΄ αριθμ.33/2019  απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΒΘ6ΩΗΤ-ΖΕ3).
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3161/Β΄/2011).
 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Ωδείου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Ωδείου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  & Πολιτισμού που εδρεύει στην Πλατεία Ηρώων, και συγκεκριμένα  τους  εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ  Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής πιάνου

Από την υπογραφή της με διάρκεια οκτώ ή εννέα (8-9) μηνών για διδακτική
απασχόληση στην αναγνωρισμένη Σχολή του Ωδείου

1

101

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής
βιολιού

Από την υπογραφή της με διάρκεια οκτώ ή
εννέα (8-9) μηνών για διδακτική απασχόληση
στην αναγνωρισμένη Σχολή

του Ωδείου

1

102

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής
μονωδίας και μοντέρνου τραγουδιού

Από την υπογραφή της με διάρκεια οκτώ ή
εννέα (8-9) μηνών για διδακτική απασχόληση στην
στην αναγνωρισμένη

Σχολή του Ωδείου

1

103

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής Κλασσικής Κιθάρας

Από την υπογραφή της με διάρκεια οκτώ ή
εννέα (8-9) μηνών για διδακτική απασχόληση στην αναγνωρισμένη Σχολή

του Ωδείου

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  της αντίστοιχης ειδικότητας της
Ελλάδας (Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
ή
Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β) Πτυχίο ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

γ)  Διδακτική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και καλλιτεχνική δραστηριότητα ως σολίστ με εμφανίσεις σε θέατρα και συμπράξεις με Ορχήστρες της Ελλάδας καθώς και του εξωτερικού και η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις ή προγράμματα συναυλιών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης με άτομο με  τα ανωτέρω προσόντα)

 α)  Οποιοδήποτε πτυχίο ή  δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής  και

β)  Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

γ) Ειδίκευση στη μονωδία με καλλιτεχνική δραστηριότητα ως μαέστρος και συνοδός πιάνου σε χορωδιακά σχήματα (παιδικά η ενηλίκων) σε αντίστοιχα μουσικά ιδρύματα (Ωδεία ή Μουσικές Σχολές) αποδεδειγμένη με αντίστοιχα προγράμματα συναυλιών ή και οπτικοακουστικό υλικό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος,
συναφή πτυχία και Διπλώματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας  από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.

 Γενικά προσόντα πρόσληψης:

1.   Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

2.   Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

3.   Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη την επόµενης εξαίρεσης.    

 

Οι    ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτω δικαιολογητικά:

 

1.     Αίτηση.

2.   Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνοµικής Ταυτότητας.

3.  Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών.

4.  Φωτοαντίγραφο  διπλώµατος  ή  πτυχίου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος της ηµεδαπής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα   τίτλου της αλλοδαπής, συνοδευόµενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6.   Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων),ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

1.  Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

2. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αριθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.

8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό Τοµέα (σε χρόνια και µήνες).

9.  Έγγραφα που να αποδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις  σεµιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει αίτηση µόνο  για ένα (1) κωδικό ειδικότητας σύµφωνα µε τον πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού σηµαίνει αυτόµατα αποκλεισµός από τη διαδικασία επιλογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

1.       ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (50%) (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του  βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)

κατηγορίες
ΠΕ/

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

κατηγορία

∆Ε

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

µονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

 

2.     ΕΜΠΕΙΡΙΑ (10%)  (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)

µήνες εµπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

µονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

3.       ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (11%) 

Καλλιτεχνική Δραστηριότητα λογίζεται

η συμμετοχή σε Ορχήστρα

1 έως 3 έτη μόρια 1

4 έως 6 έτη μόρια 2

7 έως 9 έτη μόρια 3

10 έως 12 έτη μόρια 4

13 έως 15 έτη μόρια 5

16 έως 18 έτη μόρια 6

19 έως 21 έτη μόρια 7

η συμμετοχή ως Σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις με εισιτήριο εισόδου) υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων

έως 3 συμμετοχές μόρια 1

έως 6 συμμετοχές μόρια 2

έως 9 συμμετοχές μόρια 3

έως 12 συμμετοχές μόρια 4

έως 15 συμμετοχές μόρια 5

από 15 και άνω μόρια 7

Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ο υποψήφιος μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων (8) εφόσον αυτή αποδεικνύεται με συμβόλαια με διεθνείς δισκογραφικές εταιρείες ή διεθνή φεστιβάλ ή άλλους κρατικούς μουσικούς οργανισμούς.

Δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας.

Δίδονται επιπλέον 2 μόρια για ηχογραφήσεις – ως Σολίστ, Μαέστρος ή Συνθέτης – που έχουν κυκλοφορήσει ή μεταδοθεί σε Ραδιοφωνικούς, Τηλεοπτικούς Σταθμούς Πανελλήνιας εμβέλειας ή σε αναγνωρισμένες Δισκογραφικές Εταιρείες.

Η αποδεικνυόμενη διδασκαλία του υποψηφίου σε Μουσικό–ά σεμινάριο–α έγκριτου φορέα μόρια 1.

4.   ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (5%) 

-Οι υποψήφιοι που είναι δημότες του Δήμου Φυλής μόρια 5

-Οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Ν. Αττικής, μόρια 4

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑΚΑ (4%)

– Άνεργος έως 29 ετών,  μόρια 2

– Επιπλέον 2 μόρια παίρνει ο υποψήφιος που είναι έγγαμος ή διαζευγμένος με τρία και πλέον παιδιά ή ο υποψήφιος που είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (δεν αθροίζονται οι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις).

 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (20%) (συνέντευξη)

       Η καταλληλότητα του υποψηφίου μετά από συνέντευξη μοριοδοτείται από 5 έως 20 μόρια.

       Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο Φυλής.

Το εν λόγω κριτήριο ενεργοποιείται μετά από συνέντευξη στην οποία θα παρασταθεί ο υποψήφιος πριν την τελική απόφαση πρόσληψης

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του υποψηφίου.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούμενων, δύναται να τους συνυποβάλλουν.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 H υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης  µε τους  επιλεγέντες   υποψηφίους µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου, σε σχέση με τους μαθητές και τις ώρες απασχόλησης (μερική απασχόληση).

Οι επιλεγέντες – αντισυµβαλλόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται  για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά  και µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι. Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Τ.Κ. 133.41, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  υπόψιν κ. Κοντούλα Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2042 703 και 213 2042 745). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η αρμόδια υπηρεσία των Δ/κών Υπηρεσιών επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, με την συμμετοχή του Πολιτικού Προϊσταμένου κ. Αντωνόπουλου Γεωργίου, του  Προϊσταμένου του Τμήματος Ωδείου κ. Καλομοίρη Νικολάου και του Καλλιτεχνικού Δ/ντή του Ωδείου κ. Καρκαλούσου Μελέτη,  τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω).

Εφόσον η επιτροπή κρίνει αναγκαίο θα γίνει και πρακτική δοκιµασία των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησής τους την ίδια µέρα.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Φυλής.

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (Βαθμός βασικού τίτλου Σπουδών, εμπειρία και συνέντευξη)
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Βαθμό βασικού τίτλου Σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός μηνών εμπειρίας). Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου, σε σχέση με τους μαθητές και τις ώρες απασχόλησης (μερική απασχόληση).

 Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα μας, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

 Για το Δήμο Φυλής

Ο Δήμαρχος

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ