Πρόσκληση 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 02-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 02-03-2021
Αριθ. Πρωτ.: 5265

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 10 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2-3-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με το πιο κάτω θέμα :

  1. Ανάκληση της απόφασης υπ’ αρίθ.8/21, αριθ. πρακτικού 4 και εκ νέου «Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων που υπάγονται στον Δήμο και στα Νομικά πρόσωπα του Δήμου Φυλής καθώς και για Παιδικούς, Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας» λόγω του ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στον τίτλο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που υπάγονται στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα, καθώς και η προσθήκη μελών.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι για την αδειοδότηση ενός ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού έπρεπε ήδη η επιτροπή να έχει δώσει την έγκριση καταλληλότητας, αλλά λόγω της εργασίας των υπαλλήλων εκ περιτροπής έχει καθυστερήσει, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του Παιδικού Σταθμού να κινδυνεύει να χάσει τις προθεσμίες που του έχουν ορισθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το Υπουργείο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ