Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 5-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 01-03-2021
Αριθ. Πρωτ.: 5151

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 12 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-3-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με το παρακάτω θέμα:

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μον/λούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου του Παυλόγλου Νικολάου του Παύλου, κατά τη δικάσιμο της 16-3-2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μον/λούς Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου της Αγγέλου Σταυρούλας του Επιστήθιου, κατά τη δικάσιμο της 16-3-2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου του Παπαδήμα Δημητρίου του Κων/νου, κατά τη δικάσιμο της 16-3-2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020” & αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Ένταξη στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕΠ 085 του έργου “Επισκευή & Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου του Δήμου Φυλής ” & αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Ένταξη στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕΠ 085 του έργου Εκσυγχρονισμός δαπέδων αθλητικών χώρων & δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα πιστοποίησης & αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαβίβαση ποσού δυνάμει της αρ. 3910/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 6ο Τριμελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΔΔΥ Α.Ε.) κατά του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων νυν Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 4046/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 7ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή του Δήμου Φυλής κατά της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού από 1/8/2009 έως 31/12/2009 και του αναλογούντος προστίμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 5073/2020 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 12ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2011 και του αναλογούντος προστίμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 5074/2020 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 12ο Μονομελές, που αφορά στην προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2011.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 6414/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 12ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2013 και του αναλογούντος προστίμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 6415/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 12ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού για το έτος 2013 και του αναλογούντος προστίμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 777/2020 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 7ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή του Δήμου Φυλής κατά της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού έτους 2010 και του αναλογούντος προστίμου, λόγω χρήσης των σιδηροδρομικών γραμμών από τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α/11-03-2020) άρθρο 21 παρ.2 αι το άρθρο 51 του ν.4647/2019 (Α΄ 204) όπου προστέθηκε η παράγραφος 3.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ 4746/25-2-2021 2ου Πρακτικού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» Α.Μ. 345/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.380,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη των Αποτελεσμάτων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 214/2020 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4972/26-2-2021 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ” Α.Μ. 252/2020 (Τ.Υ.) προϋπολογισμού 74.391,44 € (συμπ/νου ΦΠΑ) δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4971/26-2-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού χρόνου για την Π.Υ. «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 94/2020 (Τ.Υ.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Πρόσκληση Εταιρειών σε διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 2/2021 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) προϋπολογισμού 206.675,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση του 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19» (ΑΡ. ΜΕΛ. 212/19).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης, τευχών διαγωνισμού και Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΔΕ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 57/2018 Προϋπολογισμός μελέτης: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης, τευχών διαγωνισμού και Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 58/2018 Προϋπολογισμός μελέτης: 67.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Εισήγηση 7ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/16.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή

-διαμόρφωση παραχωρηθέντος κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής επί της οδού Κρητικού Πελάγους στο Πάρκο Πόλης για την στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της ΟΠΚΕ και του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής» Α.Μ. 60/17 Προϋπολογισμός:168.603,81€ συμπ/νου του Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:207/2018, Ανάδοχος: Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Επικύρωση της αρ. 9/2021 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου Δήμου Φυλής περί έγκρισης 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κούρκουλος Γεώργιος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ