Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 10-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 05-03-2021
Αριθ. Πρωτ.: 5876

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 11 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10-3-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

  2. Αποδοχή ή μη του αιτήματος των 1. ΑΓΝΗΣ χήρας Α. ΚΑΚΟΥΡΗ, 2. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ και 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

  3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Πολίτη Γεωργίου για υπόθεση που του ανατέθηκε για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής της Καρρά Αλεξάνδρας κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής, δυνάμει της αρ. 68/2021 απόφασης Δημάρχου.

  4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Ενότητας Φυλής & ορισμός υπόλογου.

  1. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 95.114,99 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη εργασιών των σχολικών μονάδων για το έτος 2021, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα και κατά προτεραιότητα, αιτήματα των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των 31 Σχολικών μας Μονάδων, δυνάμει της υπ’αριθμ. 3/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Α΄ΕΣΕ περί έγκρισης προγραμματισμού εκτέλεσης των δαπανών.

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της μονάδας κατασκευής κουφωμάτων και σητών της εταιρείας «PRM ALUMINIUM SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 41ης, 44ης & 43ης, στο Ο.Τ. 3063, ΒΙΟΠΑ στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

  1. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΣ με κτηματολογικό αριθμό 661756 στα Ο.Τ. 3070 – 3071 της Π.Ε. ΒΙΟ.ΠΑ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 37,04 τ.μ.

  1. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με κτημ. Αρ. 011739 στο Ο.Τ. 269 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ Ι της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ