Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τις 8-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Άνω Λιόσια: 04-03-2021
Αριθ. Πρωτ.: 5612

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 3 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 8-3-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.12/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ., περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΣ) με Αναψυκτήριο εντός του παιδότοπου χωρητικότητας τριάντα έξι (36) παιδιών» της ΑΣΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Αθανασίου, επί της οδού Λ.ΦΥΛΗΣ ΑΡ.75, στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

  1. Έγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΣ) με Αναψυκτήριο εντός του παιδότοπου χωρητικότητας τριάντα έξι (36) παιδιών» της ΑΣΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Αθανασίου, επί της οδού Λ.ΦΥΛΗΣ ΑΡ.75, στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr, για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ