Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 15-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 11-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 301

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 1 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-1-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μον/λούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 19-1-2021 στη συζήτηση της αίτησης της Σαμαρά Αικατερίνης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μον/λούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 19-1-2021 στη συζήτηση της αίτησης της Τούρτουλα Καλλιόπης

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου για άσκηση Ανταίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της αίτησης που άσκησε η Γκιόκα Ανδρονίκη κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 26-1-2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Έγκριση ορισμού του Δήμου Φυλής ως Κυρίου και Δικαιούχου της πράξης με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις Γρήγορης Ειδοποίησης για Πυρκαγιά στη Πάρνηθα», προϋπολογισμού 17.980.000,00 €, που θα υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ08 (αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την υλοποίηση της πράξης, βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας με τον ΣΥΝ.ΠΑ, για την υλοποίηση της πράξης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Έγκριση της σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας και των όρων αυτού μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Συνδέσμου Πάρνηθας, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμες Δράσεις Γρήγορης Ειδοποίησης για Πυρκαγιά στη Πάρνηθα. Πρόσκληση ΑΤ08 (αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» Α.Μ. 341/2020 Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 35687/18-12-2020 1ου Πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ» Α.Μ. 70/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.131,17€(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», A.M. 305/20 Προϋπολογισμός Μελέτης 338.251,61 € (με Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) για αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από τις συνέπειες διασφάλισης της διασποράς από το covid-19 .

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ