Πρόσκληση 56ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε. για την 30-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 30-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 36886

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 56 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών για τον ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 251/2020 ΤΥ για την ορθή παροχή Διευκρινίσεων κ΄ ορισμό νέας Καταληκτικής ημερομηνίας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση αιτήματος αποζημίωσης του κυρίου Σωφρονίου Τιγκιρίδη για την ζημιά του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Μιχάλης Οικονομάκης)

  1. Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Δήμου Φυλής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4735/20.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Μιχάλης Οικονομάκης)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Το κατεπείγον του 1ου θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι ο ανωτέρω Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται από την Διακήρυξη.

Το κατεπείγον του 2ου θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι απαιτείται η πληρωμή του ποσού για την παραλαβή του οχήματος ενόψει της εορτής της Πρωτοχρονιάς.

Το κατεπείγον του 3ου θέματος συνίσταται στο γεγονός λόγω περαίωσης προθεσμίας του Νόμου.