Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 26-4-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 22-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 10773

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 24 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-4-2021, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Βερούτη Ευαγγελία, για τη σύνταξη γνωμοδότησης, περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ των: 1) Σάββα Σάββα & 2) Ηλία Σάββα με το Δήμο Φυλής, κατόπιν αίτησης παραίτησης από τη αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ των: 1)Σάββα Σάββα &2)Ηλία Σάββα με τον Δήμο Φυλής κατόπιν αίτησης παραίτησης από τη αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Ορθή επανάληψη της αρ. 153/21 απόφασης Ο.Ε., περί Επιστροφής Χρηματικού Ποσού Λόγω Μικρότερης Δαπάνης Σχετικά με την Αρχική Χρηματοδότηση Προγράμματος της Ε.Ε. στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ως προς τη διόρθωση του επιστρεπτέου ποσού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 1/21-4-2021 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Γραμματέας της Επιτροπής κα Λιόση Μαρία)

 1. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ». Α.Μ. 151/15.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση Παράτασης του Συμβατικού Χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 98/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 2147α, Ο.Τ. 2151α, ΚΑΙ Ο.Τ. 855Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (A.M. 143/2020, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108856).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ. 35/2020, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 8989, 8992, 8994/7-4-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ. 253/2020, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 9005, 9006/7-4-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ. 113/2020, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 8996, 8997, 9000, 9001/ 7-4-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ » Α.Μ. 197/2020, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 9004/7-4-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη των Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Π.Υ. «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» Α.Μ. 317/2020 προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 10676/21-4-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7125/18-3-2021 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 10457/20-4-2021 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.219/2020 (Δ/νση Τ.Υ.), προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση της αρ. 12/2021 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, περί έγκρισης Απολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ