Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 27-04-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 23-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 11003

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27-04-2021, ημέρα M.Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Έγκριση της εκ νέου (2ης) Παράτασης Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΝΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ με βάσει την υπ’ αριθμ. 204.9/2021 (ΑΔΑ: 68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και την υπ’ αριθμ. 3730-6/25-02-2021 (ΑΔΑ: 9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, περί παράτασης του ανωτέρω Προγράμματος.

  1. Εξέταση αιτήματος για έγκριση άδειας εισόδων – εξόδων για την εταιρεία με επωνυμία «SALAS INTERGROUP – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στην θέση Πηγάδι, Συνοικία Τζαβερδέλλα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

  1. Έκτακτη επιχορήγηση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής συνολικού ποσού «Εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες, εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και τετρακόσια εβδομήντα πέντε λεπτά (118.962,475€) για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μας μονάδων για το έτος 2020-2021.

  1. Απόφαση μη έκδοσης μισθώματος και μη απαίτησης αυτού των μηνών Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου [βάσει του ΦΕΚ Α1025/11-02-2021, αρ. φύλλου 538, άρθρο 44, παρ. 2α (Ν.4735)] καθώς και του Γ΄ Τριμήνου του Σχολικού Έτους 2020-2021 (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάϊος 2021). Επιπροσθέτως, για όλο το Νέο Σχολικό Έτος 2021-2022, τη μείωση των μισθωμάτων κατά 50%, για όλο το Σχολικό Έτος, προκειμένου να στηριχθούν και να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οικονομικά.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ