Πρόσκληση 25Ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 3-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                              Άνω Λιόσια 30-5-2019
                                                              Αριθ. Πρωτ.: 20294

                               Π Ρ Ο Σ
               Τ………………………………………………………………………

                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 3-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.25 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 18315/16-5-2019 1ου Πρακτικού & 19002/25-3-2019 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΗΣ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ 2016 (MIS 5000145) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016)» Α.Μ.: 13Κ/2019 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 247.368,22€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
2. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 19001/23-5-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ