Πρόσκληση 41ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 16-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 12-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 27870

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 41 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)                          Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί διορισμού των δικηγόρων Αθηνών: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΜΑΡΟΥΔΗ, για την παράστασή τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, για τη νομική υποστήριξη Αιρετού του Δ. Φυλής, κατά τη δικάσιμο της 22-9-2020, δυνάμει της 839/2020 Απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί διορισμού των δικηγόρων Αθηνών: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & 2. ΜΑΡΙΝΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την παράστασή τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, για τη νομική υποστήριξη Αιρετού του Δ. Φυλής, στη δικάσιμο της 22-9-2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της 840/2020 Απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Κωνσταντίνου, 2. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ,                    3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ, 4. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ του Ιωάννη, 5. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη, 6. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΠΠΟΥ του Ιωάννη  μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ.26540/29-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί της υποβληθείσας ένστασης της Εταιρείας «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά των όρων της υπ’ αριθμ.25402/18-9-2020 Διακήρυξης Δημάρχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» Α.Μ.145/2020, προϋπολογισμού 74.391,44€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
    Ματαίωση του Διαγωνισμού και Επαναπροκήρυξη αυτού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ