Πρόσκληση 40ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 13-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 09-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 27757

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 40 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:45, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (20ο Τμήμα), στη συζήτηση της αγωγής του TOPCIU (Τοψιου) JACEL (Γιατσελ) κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 16-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (25ο Τμήμα), στη συζήτηση της αγωγής του Μπρέμπου Σπυρίδωνος κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 16-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της αγωγής των Σταλίμερου Κων/νου κλπ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 22-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της αγωγής των Λιμάνη Αρετής κλπ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 22-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους της οφειλής του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του               Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους της οφειλής της κας ΓΛΥΚΟΚΑΛΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ , σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους της οφειλής της κας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του                Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Διαγραφή  από   βεβαιωτικούς   καταλόγους   της  οφειλής της  κας  ΛΕΚΚΑ  ΑΡΓΥΡΩΣ    του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Διαγραφή οφειλών για μισθώματα περιπτέρων συνολικού ποσού 687,90€ λόγω απαλλαγής από την υποχρέωση  καταβολής  του 40% του συνολικού  μισθώματος και χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου  που επλήγησαν από τον κορωνοϊό COVID-19 για τους μήνες  Απρίλιο και Μάϊο 2020, σύμφωνα  με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83) και το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ