Πρόσκληση 43ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 26-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 22-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 28994

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 43 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την έκδοση Χ.Ε.Π. που αφορά έκδοση – πίστωση e pass για τη διέλευση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου μέσω Αττικής οδού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

2. Απόδοση δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Γ 24/2020).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος Τμ. κ. Καματερός Δημήτριος)

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ».
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αντιδήμαρχος κα Λιάκου Ελένη)

4. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Α.Μ. 42Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 74.176,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) δυνάμει του υπ’ αριθμ. 28429/16-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

6. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. 57/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 24.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ 28413/16-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

7. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 85/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 73.997,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 28411/16-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

8. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 94/2020 προϋπολογισμού 60.760,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ 2809/16-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

9. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ. 70/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.131,16€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

10. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 207/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 121.520,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), πολυετής υποχρέωση.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

11. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 217/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), πολυετής υποχρέωση.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

12. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ. 218/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), πολυετής υποχρέωση.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

13. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 251/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 479.969,28€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

14. Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑΣ στο Ο.Τ. Γ 1259Α της Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνη της Δ.Ε. Α. Λιοσίων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος Τμ. κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

15. Επικύρωση της αρ. 31/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ.».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

16. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 30/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 70.692,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

17. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 214/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

18. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΛΙΒΑΔΙ” Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 231/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

19. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 232/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.296,92€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ