Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 26-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 22-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 29084

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 28  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 1. Έγκριση Προσχεδίου Ψηφίσματος – Θεσμοθέτηση Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων.
 1. Ενεργοποίηση 5 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε κάθε Δήμο μέλος του Δικτύου SDG 17 Greece στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020.
 1. Αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Κωνσταντίνου, 2. ΚΩΝ/ΝOΥ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ, 3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ,
  ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ του Ιωάννη, 5. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη, 6. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της αρ. 299/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)», για την πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος.
 1. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αθηνών: α) Αλεξόπουλου Βασιλείου, β) Μαρούδη Βασιλείου και γ) Σταυρόπουλου Μαρίνου για να παραστούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Φυλής ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών δια του Πταισματοδικείου Αχαρνών.
 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμα Ελένης – Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής:
  α) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, δυνάμει της αρ. 266/20 απόφασης Ο.Ε. περί επικύρωσης ενεργειών Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας και β) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, δυνάμει της αρ. 249/20 απόφασης Ο.Ε. περί επικύρωσης ενεργειών Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας.
 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Ρεντούμη Ελένης για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της αρ. 9003/2020 απόφασης Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας.
 1. Παρατάσεις Μισθωμάτων του Δήμου Φυλής επί των οποίων δεν έχει λήξει η δωδεκαετής χρήση.
 1. Ανανέωση μισθωτηρίου κας Βάθη Ελένης, για την στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Φυλής.
 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
  με Α.Μ. 228/2019 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ “ΑΜΥΝΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
  με Α.Μ. 49/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
  Α.Μ. 253/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 255/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 1. Καθορισμός αμοιβής εξεταστικής επιτροπής των Κατατακτήριων Εξετάσεων Πιάνου, Κιθάρας, Ανώτερων Θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.
 1. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 1. Κυκλοφοριακή παρέμβαση σε οδούς περιμετρικά της πλατείας Κρήτης στην Π.Ε. Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
 1. Έγκριση αιτήματος του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πάρνηθα», για την παραχώρηση χρήσης γηπέδου τένις που βρίσκεται στο Ο.Τ. 21Α επί των οδών Ευτυχίου, Σχολαρίου & Γ. Φραντζή, δυνάμει της
  αρ. 21/2020 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.
 1. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.420,00€, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της Γυναικείας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΕΥΝΙΚΟΣ, για την συμμετοχή τους σε αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήματος.

      Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ