Πρόσκληση 49ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 24-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 20-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32023

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 49 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (6η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2020).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Έγκριση Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Επιστροφή Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Φυλής, Οικονομικού Έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών κοινωνικών υπηρεσιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2020»

(Εισηγήτρια: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

  1. Έγκριση ή μη της έγκρισης κατάρτισης Μητρώου εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) έτους 2020-2021 δια μέσου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετό στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης κ. Τουλούπας Αθανάσιος)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 31691/17-11-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ εκτιμώμενης αξίας 13.094.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ-ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΜ 155/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού 26.000.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3/17-11-2020 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Γραμματέας της Επιτροπής κα Λιόση Μαρία)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Επικύρωση της αρ. 36/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ.».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

  1. Επικύρωση της αρ.27/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου Δήμου Φυλής, περί έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Γιαννή Ελπίδα)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ