Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 24-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 20-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32022

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 32 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη & η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Κάρλου Σεραφείμ για σύνταξη υπομνήματος & παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για δύο υποθέσεις ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ 1. Κατόπιν της με αρ. 2076/20 προδικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και
  2. κατόπιν της με αρ. 2075/2020 προδικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Δημοπρασίας για την « ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ » Α.Μ. 197/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Δημοπρασίας για τη « ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ » με Α.Μ. 307/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19 » (ΑΡ. ΜΕΛ. 212/2019), ΑΝΑΔΟΧΟΣ: STAR ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ρ.

 1. Χορήγηση απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στην διάβαση πεζών επί της οδού ΣΚΑΛΚΩΤΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΗ στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 52/2020 μελέτης: «Ανέγερση του 8ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ερμού (Πανός – Διαδάλου – Νιόβης) Ζωφριά, Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού 3.596.000,00 € με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 305/2020 μελέτης: « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ », προϋπολογισμού 338.251,61€ με Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

 1. Έγκριση γνωμάτευσης του ΣΔΕΠΑ της 7ης Συνεδρίασης την 29 Ιουλίου 2020 για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19 » (ΑΡ. ΜΕΛ. 212/2019).

 1. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 1. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 1. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΡΑΤΙΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΣ με κτημ. αρ. 013201 στο Ο.Τ. 313 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ Ι της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ