ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 04-02-2019 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                        (ως προς την προσθήκη ενός
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                  θέματος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
                                                                                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 31-1-2019
                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 2848

 

                                                                    Π Ρ Ο Σ
                                            Τ…………………………………………………………………………

                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 4-2-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.5 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την παράστασή του, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αγωγής των: Φλώρας Χλαχλά του Σαράντη κλπ, κατά του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων και ήδη του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 29-1-2019, δυνάμει της υπ’ αριθ.43/2019 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την παράστασή του, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης των: 1) Καισαρίδη Σπυρίδωνα του Χαράλαμπου & 2) Ρόδη Δημητρίου του Βασιλείου, κατά του Δήμου Φυλής, κατά Δήμου Φυλής στη δικάσιμο της 29-1-2019, δυνάμει της υπ’ αριθ.44/2019 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά τη συζήτηση της Έφεσης της Ελευθερίας Καμπόλη του Σπυρίδωνος κατά του Δήμου Φυλής, για την εξαφάνιση της υπ’ αριθ.1026/2014 οριστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 5-2-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. 25o) στη συζήτηση της Ανακοπής κατά του Δήμου Φυλής και της υπ’ αριθμ. 26/19-1-2015 δήλωσής του, που άσκησε η Τράπεζα Eurobank Ergasias κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 8-2-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ του Θρασυβούλου, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμ. 10o) στη συζήτηση της Έφεσης, που άσκησε η Μαρία Κοκκοράκη κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 11-2-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
6. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» Α.Μ.: 114/2018, προϋπολογισμού 96.228,79€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1515/21-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 341/2018 (Δ/νση Τ.Υ.), προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 114/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ και συνέχιση του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020» Α.Μ.: 229/2018, προϋπολογισμού 1.987.265,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

9. Παράταση του χρόνου υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 9α/18.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

 

                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ