ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 08-02-2019 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                            Άνω Λιόσια 4-2-2019
                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 3202

                                                                                      Π Ρ Ο Σ
                                           Τ…………………………………………………………………………

                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 8-2-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 6 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο Αθηνών για τη σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και των δικηγόρων της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα & κα Ντίνου Ειρήνη, σχετικά με την προσαύξηση του μισθού των δικηγόρων ΟΤΑ 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.21 παρ.3, Ν.3274/2004.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 154/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 68.405,06€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ. 3062/4-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Α.Μ.: 82/2019, προϋπολογισμού 74.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ