ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 11-02-2019 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                                                                          Άνω Λιόσια 7-2-2019
                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 3700

                                                                            Π Ρ Ο Σ
                                 Τ…………………………………………………………

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 11-2-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.7 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 2019 και ορισμός Υπoλόγου υπαλλήλου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. 29o), κατά τη συζήτηση της Ανακοπής που άσκησε ο Δήμος Φυλής κατά της εταιρείας «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ», στη δικάσιμο της 14-2-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική Μονομελούς), κατά τη συζήτηση της Έφεσης του Δήμου Φυλής κατά του Κων/νου Τσιρλίδη & της υπ’ αριθ.383/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, στη δικάσιμό της 15-2-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017, προϋπολογισμού μελέτης 4.420.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
5. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθ.3328/5-2-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», Α.Μ.: 216/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.102,40 €, (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

 

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ