Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 28-8-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 28-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 33423
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 28-8-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.32 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

  1. Προσφυγή στη διαδικασία διαγωνισμού με διαπραγμάτευση (άρθ. 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου, για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-2019» Α.Μ..:117/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 620.000,00€, συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την εκτέλεση της διαδικασίας και έγκριση όρων Πρόσκλησης-Διακήρυξης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)

 

                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                   

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

 

 

 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να επισκευαστούν άμεσα οι ζημιές που  προέκυψαν στα σχολικά κτίρια του Δήμου Φυλής, μετά το σεισμό της 19-7-2019, ενόψει της έναρξης της σχολικής περιόδου.