Πρόσκληση 31ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 6-8-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 2-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 31526
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

             Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 6-8-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.31 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Αναίρεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, κατά της υπ’ αριθ. 161/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Ασκηθείσας Αναίρεσης από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθ. 1568/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου   Αθηνών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, κατά των υπ’ αριθ. 10532/2017 & 10533/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη & την καταβολή ποσού 21.687,00 €, ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών σε αντικείμενα και εμπορεύματα στο υπόγειο της οικίας του, από πλημμύρα που προκλήθηκε μετά από βλάβη που υπέστη ο αγωγός ύδρευσης που βρίσκεται σε διπλανό οικόπεδο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Απόδοση δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Α 102/2019).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊσταμένη κα Κλειώ Μαρίνη)

  1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού, για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 201/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.398,02 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Αντικατάσταση Υπεργολάβου στην με αρ. πρωτ. 30224/26-7-2019 Σύμβαση του Δήμου Φυλής για την ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) για τα έτη 2019-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Μεταβολή Οικονομικών Στοιχείων της υπ΄αριθμ 21933/2-7-2018 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ: 70/2017 Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ (SCRAP).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Παροχή γνωμοδότησης από το Δικηγόρο Αθηνών και Νομικό Σύμβουλο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Ζυγούρη Παναγιώτη, με θέμα. “Νομιμότητα ανάληψης οφειλών ΠΑΕ ΑΠΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ από το Δήμο Φυλής, σύμφωνα με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ