Συνοπτικός Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WC AMEA ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 26-02-2021
Αριθ. Πρωτ.: 4838

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WC AMEA ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 346/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.500,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24% (46.500,00€ με Φ.Π.Α.24%)

 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Ν. 4412 / 2016  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  WC  AMEA  ΣΤΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΗΣ   Δ.Ε.  ΑΝΩ   ΛΙΟΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  WC  AMEA, στις  σχολικές  μονάδες  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω  Λιοσίων  του  Δήμου  Φυλής, στο  πλαίσιο  της  ένταξης  του  Δήμου  Φυλής στο  πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του  Υπουργείου  Εσωτερικών (υπ’ αριθμόν  πρωτοκόλλου  31559 / 22-5-2020  έγγραφο)  και  συγκεκριμένα  στην  Πρόσκληση  ΙΧ  με  τίτλο « Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες».

Ειδικότερα  θα  τοποθετηθούν  δέκα  πέντε  (15)  πλήρως  εξοπλισμένα WC AMEA σε  σχολικές  μονάδες  της  Β΄/ βάθμιας  & Α΄/ βάθμιας  Εκπαίδευσης , της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω  Λιοσίων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33196200-2  (Εξοπλισμός  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός: 37.500,00 € + ΦΠΑ 24%: 9.000,00 € = 46.500,00 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τετάρτη 10-03-2021, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 10/03/2021 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα Αρχεία :