Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 24-02-2021
Αριθ. Πρωτ.: 4469

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Α.Μ.: 352/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.999,89 € χωρίς Φ. Π. Α. (72.736,04€ με ΦΠΑ 6% και 24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε συνάρτηση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό  προμήθεια  ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021, σύμφωνα με ανάλογα αιτήματα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου και η υπηρεσία Καθαριότητας και τα Νομικά του Πρόσωπα, σύμφωνα με την με αριθμό  352/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Θα γίνει προμήθεια ειδών, τα οποία  ανάλογα με τον κωδικό CPV, διαχωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

  • Κατηγορία ειδών Α <<Χαρτικά είδη>> με  CPV 33760000-5
  • Κατηγορία ειδών Β <<Απορρυπαντικά και σαπούνια>> με CPV 39831200-8
  • Κατηγορία ειδών Γ  <<Διάφορα είδη ευπρεπισμού>> με CPV 39830000-9 και CPV 39222110-8
  • Κατηγορία ειδών Δ << Σάκοι απορριμμάτων>> με CPV 19640000

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραπάνω ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.736,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και 24% 12.736,15€ (Προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ 59.999,89€, ΦΠΑ 6% 554,61€, ΦΠΑ 24% 12.181,54€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξάντλησης των προς προμήθεια ειδών και μέχρι 31/12/2021 το αργότερο.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τρίτη 09/03/2021, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 09/03/2021 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα Αρχεία :