Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τρίτη 26/02/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Άνω Λιόσια, 12/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 4264
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Α.Μ.: 82/2019, προϋπολογισμού 74.800,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Διαγωνισμό, Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων µε σφραγισμένες προσφορές για κάθε καύσιμο ξεχωριστά ή για το σύνολο των καυσίμων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%), η οποία θα προσφερθεί επί της Μέσης Τιμής Πώλησης κάθε καυσίμου, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και πιστοποιείται για το Νομό Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την εκάστοτε ημέρα παράδοσης.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης), απαραίτητων για την άμεση κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των απορριμματοφόρων, των οχημάτων και των διαφόρων μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του συνόλου των κτιρίων των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών μονάδων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 74.800,00 € (συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από τους Κωδικούς Αριθμούς: 10.6643.3001 (10.000,00 €) & 20.6641.10001 (64.800,00 €) του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 .

Η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, κατατάσσεται στους Κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως εξής :
09134200-9 ( Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel )
09132100-4 ( Αμόλυβδη βενζίνη )
09135100-5 ( Πετρέλαιο θέρμανσης )

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. [ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ]

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυλής, διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια , ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, η οποία θα συνεδριάσει την 26/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης η 12:00 π.μ..

Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλονται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό κτήριο που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια Τ.Κ. 13341, κατά τα οριζόμενα στην διακήρυξη, ενώ πρώτα έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του περιεχομένου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν:

1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 .
2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.
Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθρο 19, παρ. 2, Ν.4412/2016). Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                             Συνημμένα  Αρχεία :