Διαγωνισμός για Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πινακοποίησης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων αστικών και περιαστικών υποδομών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 21-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 22234

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πινακοποίησης, επεξεργασίας και διαχείρισης
δεδομένων αστικών και περιαστικών υποδομών στο Δήμο Φυλής»
Α.Μ.: 177/2021, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α’ 36), και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πινακοποίησης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων αστικών και περιαστικών υποδομών στο Δήμο Φυλής» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (60.000,00€ + Φ.Π.Α.24% 14.400,00€).

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής  Πινακοποίησης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων αστικών και περιαστικών υποδομών της Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής, η οποία θα συμβάλει στην οργάνωση, παρακολούθηση και ανάλυση των χωρικών πληροφοριών του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Φυλής, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και εν γένει στα δεδομένα υπαίθρου.

Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής:

  1. Σχεδιασμός του αρχείου αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων.
  2. Συλλογή δεδομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
  • Συσχετισμός δεδομένων
  1. Επεξεργασία πρωτογενών διανυσματικών δεδομένων για εισαγωγή στο ηλεκτρονικό πινακοποιημένο αρχείο
  2. Ψηφιοποίηση / πινακοποίηση / μορφοποίηση δεδομένων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72311000-8 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πινακοποίησης δεδομένων

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  60.000,00 € ΦΠΑ : 14.400,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 40.6142.10002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α’ 36), και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 03/08/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου στη διεύθυνση : Πλατεία  Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ.13341. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Γλώσσα των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.200,00 ευρώ. Η Εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία :

Για συμπληρωματικά αρχεία, στείλτε μήνυμα στο [email protected]  για να σας αποσταλούν με email