Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                     Φυλή, 05-07-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. : 25567

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Διεύθυνση Προμηθειών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

       Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 267.000,00€ (Προϋπολογισμός 215.322,58€ + ΦΠΑ 24 % 51.677,42€ = 267.000,00€).

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26883/11-6-2018 Απόφαση ένταξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση και την διαμόρφωση των προαύλιων χώρων γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Φυλής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια υλικών και αστικού εξοπλισμού για την διαμόρφωση και την λειτουργική αναβάθμιση των προαυλίων χώρων που παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στην κάλυψη των προδιαγραφών ασφαλείας των μαθητών κατά την παραμονή τους στις σχολικές εγκαταστάσεις, τα οποία είτε είναι παλιά και ο ήδη υπάρχων εξοπλισμός έχει υποστεί φθορές είτε δεν υπάρχει καθόλου στους χώρους.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων», 34928520-9 «Στύλοι φωτισμού», 31527200-8 «Φωτιστικά εξωτερικών χώρων»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/07/2019 ώρα 15:00.μ.μ., εικοσιδύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  μετά την πάροδο τεσσάρων (4)  εργασίμων ημερών από  την  καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  τους,  ήτοι  στις 1/08/2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 11:00 π.μ.  Το  πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί  σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 76754.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του Ν. 4155/2013, καθώς και των  Νόμων,  Διαταγμάτων,  Κανονιστικών  Αποφάσεων  κ.  λ.  π.  που  εναρμόνισαν  την  Εθνική νομοθεσία, περί προμηθειών,  με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  έξι (6) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 4.306,46 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι  δέκα (10)  ημέρες  πριν  από  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 76754 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)