ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Άνω Λιόσια 7-2-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                     Αριθ. πρωτ. 3873

 

                                                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις του 58 του Ν. 3852/2010
• τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
• τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 με τις οποίες αντικαθίσταται
από 19.07.2018 η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση που θα
χορηγείται στο πρωτόκολλο του Δήμου, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού
συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

• πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής
από αυτές
• πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
• πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή
ΤΕ), «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε
απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ.
231/1998, για την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών,
γραπτά ή προφορικά, στον τομέα των Κοινωνικών Προγραμμάτων που εφαρμόζει ο
Δήμος.

Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και
την Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Γ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 14-2-2019 στο γραφείο της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής  κ. Κοντούλα Ευθυμία τηλ. 2132042703 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φυλής και
Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ