ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 11-9-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 27o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 27Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 11-9-2018

          Άνω Λιόσια σήμερα την 11η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 11-9-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

274


Επικύρωση της αρ. 262/18 απόφασης Ο.Ε.
περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29528/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

275

Προσκύρωση τμήματος εδαφικής έκτασης
6,03τ.μ., στην ιδιοκτησία ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ με κτημ. αρ. 182507 στο
Ο.Τ. 876 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29529/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

276

Προσκύρωση τμήματος εδαφικής έκτασης
10,23τ.μ., στην ιδιοκτησία ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με κτημ. αρ. 181411
στο Ο.Τ. 822 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29530/11-9-18

277

Προσκύρωση τμήματος εδαφικής έκτασης
13,34τ.μ., στην ιδιοκτησία ΡΑΠΤΗ ΑΘΗΝΑΣ με κτημ. αρ. 181409 στο
Ο.Τ. 822 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής
.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29531/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

278

Προσκύρωση
τμήματος συνολικής εδαφικής έκτασης 16,96 τ.μ., στην ιδιοκτησία
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ και ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΚΙΤΑ, στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29532/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

279

Προσκύρωση τμήματος συνολικής εδαφικής
έκτασης 11,79τ.μ., στην ιδιοκτησία των Κυριακούλα χήρα Βασιλείου
Ράπτη το γένος Γεωργίου Σεμερτζίδη, Αθηνά Ράπτη του Βασιλείου και
Παναγιώτη Ράπτη του Βασιλείου με κτημ. αρ. 181410 στο Ο.Τ. 822
στην Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της ΔΕ. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29533/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

280

Προσκύρωση τμήματος συνολικής εδαφικής
έκτασης 6,42τ.μ., στην ιδιοκτησία των ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη
συζ. Μητρούλια Δημητρίου, ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου και
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου, με κτημ. αρ. 022011 στο Ο.Τ.
1276 στην Π.Ε. ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της ΔΕ. Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής .

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29534/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

281

Προσκύρωση τμήματος εδαφικής έκτασης
23,90τ.μ., στην ιδιοκτησία ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με κτημ. αρ. 01421
στο Ο.Τ 340 στην Π.Ε ΖΩΦΡΙΑ Ι του Δήμου Φυλής. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29535/11-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

282

Τροποποίηση της αρ. 550/2017 απόφασης
Δ.Σ περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διευρυμένου
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φυλής, ως προς τη διόρθωση του
ωραρίου λειτουργίας και τη συμπλήρωση της διεύθυνσης του
παραρτήματος Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ
ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29726/12-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..