ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 15-06-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  15-06-2020

   Άνω Λιόσια σήμερα την 15η Ιουνίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα   ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 15-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

136

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER, 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ»  Α.Μ. 111/2020   (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.396,28€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15051/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

137

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ. 15/2020 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ),  προϋπολογισμού 3.730.113,60€.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15053/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

138

Κατακύρωση ή μη των
αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών που αφορά
στην «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»              Α.Μ. 43/2020 (Τ.Υ.),
προϋπολογισμού  70.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 13527/2-6-2020
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15054/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

139

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
13909/4-6-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
INFOPOINT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 22Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 52.700,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15055/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

140

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ 17/2020 Μελέτης (
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ) για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 59.520,00€ (συμπερ/νου Φ.Π.Α.)
και ΑΝΑΘΕΣΗ  λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ,
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14593/11-6-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15056/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

141

Λήψη απόφασης για έγκριση
Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 335/2018, προϋπολογισμού 450.000,00€ (
συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15058/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

142

Ανάκληση της υπ’ αριθμ.
53/2020 Απόφασης Ο.Ε. που αφορά την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων
Διακήρυξης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
EGRITOS GROUP-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» Α.Μ.
5/2020 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ), λόγω ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15060/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

143

Επικύρωση της αρ. 8/2020
απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί
έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15062/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

144

Επικύρωση της αρ. 11/2020
απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ζεφυρίου Δήμου Φυλής, περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15065/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

145

Επικύρωση της αρ. 17/20
απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης
της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15067/15-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..