ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 22-06-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  22-06-2020

   Άνω Λιόσια σήμερα την 22α  Ιουνίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα   ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 22-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

146

Κατακύρωση ή μη των
αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Π.Υ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ»   Α.Μ. 198/2019 Τ.Υ. προϋπολογισμού  620.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
δυνάμει του υπ΄αριθμ 15245/17.06.2020  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16098/22-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

147

Επικύρωση του
υπ’ αριθμ.  15426/17.06.2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου για την  Προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ» ΑΜ 35/2018 προϋπολογισμού  223.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ),
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16099/22-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

148

Επικύρωση
ή μη του υπ’ αριθμ. 15273/16-06-2020 1ου Πρακτικού για την Π.Υ «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 15/2020 Τ.Υ  προϋπολογισμού
265.360,00 (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16100/22-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

149

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 15274/16-06-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την Π.Υ  «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» ΑΜ
82/2020 προϋπολογισμού 119.784,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16101/22-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

150

Λήψη
απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού χρόνου για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ¨ ΑΜ
140/2018 Τ.Υ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16102/22-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Λάγιου Ευτέρπη……………..