ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 10-06-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  10-06-2020

    Άνω Λιόσια σήμερα την 10η Ιουνίου  του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Τετάρτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 10-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

126

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα
ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της Λιόση Ελένης, κατά του
Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 9-6-2020, δυνάμει της υπ’ αριθ.499/2020
απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14419/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

127

Σύσταση
Πάγιας Προκαταβολής Συμβουλίου Κοινότητας Άνω
Λιοσίων Οικ. Έτους 2020  & Ορισμός Υπολόγου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14420/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

128

Σύσταση
Πάγιας Προκαταβολής Συμβουλίου Κοινότητας Φυλής Οικ. Έτους 2020 & Ορισμός
Υπολόγου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14421/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

129

Σύσταση
Πάγιας Προκαταβολής Συμβουλίου Κοινότητας Ζεφυρίου Οικ. Έτους 2020 & Ορισμός
Υπολόγου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14422/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

130

Επιστροφή
χρηματικού ποσού εκ παραδρομής εισπραχθέντος.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14423/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

131

Εισήγηση
5ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ. 105/16 Προϋπολογισμού  1.790.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14426/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

132

Έγκριση
2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 98/2018, Προϋπολογισμού  2.159.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ανάδοχος: VASARTIS SA

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14427/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

133

Έγκριση
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» Α.Μ.
75/2018, Προϋπολογισμού  234.106,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14428/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

134

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 1/15-11-2019 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά
ενστάσεις τελών ύδρευσης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14429/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

135

Ακύρωση
της 42/10-3-2020
 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  περί «Ορισμού Υπολόγου για έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών στα πλαίσια των δράσεων του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος “
Creating οriginal synergies between physical activity and cultural heritage”, που θα πραγματοποιηθεί στη Δ.Ε. Φυλής από 11 έως 14 Μαρτίου
2020» λόγω
COVID -19

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

14430/10-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..