ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 21-07-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  21-07-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 21η  Ιουλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καρποδίνη Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 21-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

194

΄Εγκριση
πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
για το έτος 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19938/21-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

195

Λήψη
απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ.16991/30-6-2020 Σύμβασης για την Παροχή
Υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.43/2020 Τ.Υ., όσον αφορά τα
άρθρα 1, 3 & 5 της ανωτέρω Σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19942/21-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

196

Ορισμός
Επιτροπής Ενστάσεων Συνοπτικών Διαγωνισμών (άρθρο 221 παρ.11 περ.α
Ν.4412/2016).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19943/21-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

197

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 2/16-7-2020 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά
ενστάσεις τελών ύδρευσης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19945/21-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..