ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 17-07-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  17-07-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 17η  Ιουλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης Λάμπρος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 17-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

186

Εισήγηση προς
το Δ.Σ. περί έγκρισης Πίνακα Στοχοθεσίας  για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
οικονομικών αποτελεσμάτων 2020, όπως διαμορφώνεται μετά την 1η
υποχρεωτική αναμόρφωση

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19611/17-7-2020

 

187

Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 (3η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2020).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19601/17-7-2020

 

188

Παροχή
πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου για άσκηση Ανταίτησης ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης
δικαιούχου & καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των
Αθανασίου Παππού κλπ, κατά του Δήμου Φυλής, για την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία
τους, κατά τη δικάσιμο στις 22-9-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19602/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

189

Έγκριση
του 2ου Α.Π.Ε., της
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
(1
ης Σ.Σ.Ε.) και
της Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19604/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

190

Παράταση
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017,
προϋπ/σμού  4.420.000,00 €.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19606/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

190

Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του
έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:95/2018,
προϋπ/σμού  2.300.000,00 €.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19607/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

191

Επικύρωση ενεργειών
Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στις δικηγόρους της Ν.Υ. του Δήμου, για την άσκηση παρέμβασης και παράστασης  ενώπιον
του
VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
υπέρ της 1057/20 Προσφυγής της εταιρείας «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ» για την ανάκληση
443/20 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών, δυνάμει της υπ’
αριθ.649/2020 απόφασής του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19608/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

192

Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κα
Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για στη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (35ο Τμήμα) στη συζήτηση της προσφυγής
της Γιαννάτου Βασιλικής  κατά των 5193 & 5195/16-2-18 ατομικών ειδοποιήσεων
του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της               20-7-2020
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19610/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..