ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 24-07-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  24-07-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 24η  Ιουλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καρποδίνη Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 24-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

198

΄Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.:
124/2016 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20434/24-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

199

Επικύρωση
των υπ’ αριθμ. 18783/13-07-2020 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 18784/           13-7-2020
2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
για την  «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 94/2019 προϋπολογισμού
60.760,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20435/24-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

200

Επικύρωση
των υπ’ αριθμ. 18779/13-07-2020 1ου Πρακτικού, υπ’ αριθμ. 18780/13-7-2020 2ου
Πρακτικού και 18781/13-07-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. 57/2019
Τ.Υ., προϋπολογισμού  24.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20436/24-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

201

Επικύρωση
των υπ’ αριθμ. 18785/13-07-2020 1ου Πρακτικού, υπ’ αριθμ. 18786/13-7-2020 2ου
Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 18787/13-07-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 58/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού  73.997,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20437/24-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

202

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 19397/16-7-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ                         3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» Α.Μ. 111/2020  Τ.Υ., προϋπολογισμού  74.396,28€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20439/24-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..