ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 29-05-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  29-05-2020

   Άνω Λιόσια σήμερα την 29η Απριλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή   ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 29-5-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

121

Λήψη
απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ.
3/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επί αγωγής εργαζομένων για επιδόματα
αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

13165/29-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

122

Λήψη
απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ.
4/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επί αγωγής εργαζομένων για επιδόματα
αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

13166/29-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

123

Έγκριση
Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 2147α, Ο.Τ. 2151α, ΚΑΙ Ο.Τ. 855Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1)
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», στο Μέτρο 2.1: Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων
και χώρων πρασίνου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

13167/29-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

124

Επικύρωση
ή μη του Πρακτικού Ια της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αιτιολόγηση Χαμηλής
Προσφοράς και ανάδειξη νέου προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΡΕΜΑΤΟΣ
ΣΟΥΡΕΖΑΣ  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ)», Α.Μ. 279/18       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.230.000,00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

13168/29-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

125

Παροχή
πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ του Θρασυβούλου
(Α.Μ. 23971) και στη δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
του Ζήκου (Α.Μ. 9203), για την από κοινού νομική εκπροσώπηση του Δήμου
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμ. Στ΄) και κατά τη δικάσιμο της
1-6-2020, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο, στη συζήτηση της από
22-5-2019 ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (Ε1657/2019, Αρ. κατ. : 1625/2019), που άσκησε ο ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ κατά της υπ’ αριθμ. 806/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(Τμ.14ο).

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ  & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

13169/29-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..