ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 4-12-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 4-12-2018

       Άνω Λιόσια σήμερα την 4η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 4-12-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

386

Συγκρότηση
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
»,
Α.Μ.:
90α/18,
προϋπολογισμού μελέτης:
2.976.021,81
€ (
συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

45262/4-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

387

Επικύρωση ή μη
του 2
ου
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο και
βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου
ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

45263/4-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..