ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 30-11-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 30-11-2018

       Άνω Λιόσια σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 30-11-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

384

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
43717/22-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020»
Α.Μ.: 229/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 1.987.265,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44832/30-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

385

Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ.
43758/22.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
ανάδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ» Α.Μ.: 26/2018 (Τ.Υ.),
προϋπολογισμού 59.994,92€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44833/30-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..