ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 7-12-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 7-12-2018

       Άνω Λιόσια σήμερα την 7η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 7-12-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

388

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την
κατάρτιση του Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019, μετά
από την προσαρμογή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

45739/7-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

389

Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο
Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του
Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο), στη συζήτηση της Αγωγής
που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου
Φυλής, στη δικάσιμο της 12-12-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

46136/10-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..