Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ημ/νια : 19-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. πρωτ. : 15179
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 61-63               Προς: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Πλ. Μουσών, 13341, Άνω Λιόσια                   Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
πληροφορίες : κ. Καραμπίνη Ε.                       Ηλεκτρονικών Συστημάτων
τηλ. 2131603481                                           Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών &
Φαξ : 2131603465                                         Υπηρεσιών Πληροφορικής
Email :proganaptorg@fyli.gr                          Αντιστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
                                                                      101 91 Παπάγου – Αθήνα
                                                                     Site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
ΜηΜΕΔ.

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί
«Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».

Ο Δήμος Φυλής, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-
12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη
διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών
επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι
αναφερόμενων έργων.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας
Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν
τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η
οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ.αρ.474 (αρ.
πρωτ. 13511/25-04-2018) απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους
παρακάτω υπαλλήλους :

  • Από τον Χρήστη της Εφαρμογής, υπάλληλο του Δήμου Φυλής, Ευγενία Καραμπίνη του
    Ιωάννη, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και
  • Την υπάλληλο του Δήμου Φυλής, Βουτσινά Βενετία του Πλαστήρα, ειδικότητας ΔΕ
    Σχεδιαστών

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του
σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

1. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ –
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ» Α.Μ.: 95/2019, προϋπολογισμού 1.227.689,49€
με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, που θα
χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Φυλής.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22-
04-2019 και ώρα 11.00 : π. μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr )

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Φυλής : www.fyli.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του,
σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

                            ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ